• OB

Växthusgaser och luftföroreningar vilka är de och vad är skillnaden?


Båtar i Stockholm ät en stor källa för luftföroreningar.

Atmosfärens främsta växthusgaser är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). I atmosfäriska halter är dessa gaser ofarliga. Lokal produktion av ozon som bieffekt av bränsleförbrukning kan skada människor och natur och räknas som Luftförorening. Luftföroreningar är luftburna partiklar och gaser som kan vara skadliga för människa och miljö. De vanliga luftföroreningarna är aerosoler (små partiklar) naturliga eller från mänsklig aktivitet och gaser som kväveoxider (NOX), polyaromatiska kolväten (PAH), svaveldioxid och ozon.


Luftföroreningarna är farliga nära platsen där de släpps ut. tex luftföroreningar i Stockholm påverkar sällan hälsan i Malmö. Nationell lagstiftning, regler och gränsvärde för luftföroreningar är effektiva verktyg i kampen för bättre miljön. Bristande kontroll över luftföroreningarna är vanlig i fattiga och korrumperade länder och drabbar lokalbefolkningen. Däremot, enligt teorin påverkar växthusgaser hela jorden oavsett var de produceras. Därmed kan lag om sänkning av koldioxidutsläppen i Sverige drabba svensk ekonomi men saknar effekt ifall alla andra länder med 100 ggr större utsläpp struntar i koldioxidutsläpp.


Många länder inklusive jättarna Kina och Indien ser med all rätt luftföroreningar som akut problem som dödar miljoner. Samtidigt i deras ögon är växthusgasutsläpp en teoretisk problem som möjligen ligger decennier framåt i tiden. Dessa länder investerar i kostnadseffektiva energikällor och fokuserar på minskning av luftföroreningarna. Därmed är det irrationellt för Sverige att minska koldioxidutsläppen för miljarder utan effekt i atmosfären.

199 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com