• OB

Reflektioner, citat och synpunkter efter att ha läst Falskt Alarm av professor Gösta Pettersson.Reflektioner, citat och synpunkter efter att ha läst Falskt Alarm av professor Gösta Pettersson.


FN:s klimatpanel (IPCC) består av nästan 200 representanter för FN:s medlemsländers regeringar. De utser en vetenskaplig ledning bestående av FN-personal och klimatforskare.

IPCC:s uppgift är att förse beslutsfattare med faktaunderlag rörande forskning med anknytning till klimatförändringar.

De avger rapporter med jämna mellanrum men vid den andra rapporten strök ledningen en central expertgrupps slutsatser att någon mänsklig påverkan på klimatet inte kunde fastställas!

Detta gjorde att de som var skeptiska hoppade av och en del bildade

NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change)

Bestående av 37 seniora forskare som är skeptiska till att den globala uppvärmningen är ett hot mot mänskligheten.

Riodeklarationen.

IPCC:s andra rapport var återhållsam, i den version som panelens vetenskapliga experter och granskare beretts möjlighet att uttala sig om. Men när slutversionen lades fram hade IPCC:s ledning via en huvudförfattare strukit en central expertgrupps slutsatser att någon mänsklig påverkan på klimatet inte kunde fastställas. I stället infogade man en mening som angav att vetenskapliga data nu tydde på "en märkbar mänsklig påverkan på jordens klimat. Den vetenskapliga utvärderingen förkastades och ersattes med ett politiskt betydelsefullt uttalande förenligt med IPCC-ledningens alarmistiska åsikter.

IPCC har redan bestämt att det föreligger ett klimathot och oavsett vad forskarna kommer fram till kommer IPCC:s politiska ledning ändra och stryka i forskarnas rapporter så att det stämmer med IPCC:s grundinställning. De har ju ett gäng med lojala forskare på sin sida, några forskare som gör allt för att förvränga sina resultat så att de passar in i IPCC mönster.

IPPC påstår att öknarna brett ut sig p.g.a. global uppvärmning av jordens medeltemperatur.

Problemet är bara att öknarna inte finns där det är högsta medeltemperaturen, för den finns runt ekvatorn, där det finns tropiska regnskogar. Öknarna finns runt vändkretsarna.

IPCC skriver att luftfuktigheten ökat med 5 % p.g.a. uppvärmningen. Satellitmätningar visar att de afrikanska öknarna minskat i omfång de senaste 30 åren. Ökad CO2 gör att växtligheten frodas och breder ut sig, vilket i sin tur gör att svälten i världen minskar.

IPCC hävdade i sin fjärde rapport att globala uppvärmningen gör att tropiska sjukdomar sprider sig.

Insektsburna sjukdomar har inte visat någon nettoökning i utbredning eller förekomst.

De tropiska sjukdomarna finns inte där för värmens skull utan är att hänföras till utvecklingsländernas fattigdom, de har inte haft råd att bekämpa orsaken till sjukdomarna.


Miljöpartiet är ett lysande exempel på när alarmism om miljöpåverkan inte stämmer. MP hävdade att säldöden i Östersjön berodde på utsläpp av miljögifter. Men det visade sig att det var ett virus som tog död på sälarna, hur många i Sverige vet detta?


Al Gore och isbjörnarna.

Al Gore påstod att Arktis is försvunnit till 2014, alltså för 5 år sedan!

Han påstod också att isbjörnarna skulle försvinna. Då fanns det ca 7000 isbjörnar idag har vi ca 30000 isbjörnar, så många att man börjat jaga till viss del.


För detta fick hans Nobels fredspris tillsammans med IPCC. Nobelstiftelsen borde ta tillbaka deras priser.

IPCC påstår att öknarna breder ut sig p.g.a. globala uppvärmningen.

Men öknarna finns ju inte vid ekvatorn, där vi har den högsta medeltemperaturen utan där finns regnskogarna.

1986-2006 ökade jordens grönska med 3 %. Norr om 30:e breddgraden (där växtligheten är störst) var ökningen 8 %. Kinesiska studier visar att perioder med köld har orsakat befolkningen mer lidande än perioder med varma perioder gjort.

Hockeyklubban

Det diagram som kallas Hockeyklubban togs fram av klimatologidoktor Michael Mann som publicerade diagrammet som visade att Jordens medeltemperatur stadigt minskat men ökat från tiden runt år 1900, då den ökat så att diagrammet ser ut som en hockeyklubba. Det märkliga med Mann är att han vägrade lämna ut källkoder för sin studie så ingen kunde kolla om han hade rätt. Mann hävdade att uppvärmningen med 0,5oC orsakade av ökade utsläpp av CO2. Detta tog Al Gore fasta på och började sin alarmistiska världsturné.

En forskare vid namn Steve McIntyre ifrågasatte Manns slutsatser och tog fram ny forskning som visade på att Mann haft fel. Två kongressutskott i USA tillsatte en kommitté för att utröna om Manns och IPCC:s påståenden var riktiga. Mann vägrade att lämna ut sina källdata till kommittén vilket ledde till att kommittén fastslog att Mann haft fel och McIntyre rätt. McIntyre hade kunnat visa att det på tiden runt 1200-talen fanns en medeltida värmeperiod, som var varmare än vad den är nu.


I miljonårigt perspektiv är Jorden på väg att frysa ihjäl snarare än att dö av värmeslag!


I solens inre produceras varje sekund enorma mängder energi genom omvandling av väte till helium. Energin kommer ut från solen som elektromagnetisk strålning, som vi uppfattar som solljus. Fyra tiomiljarddelar av strålningen träffar Jorden som ovanför atmosfären motsvarar 1370W.

Solens aktivitet kan mycket väl vara det som orsakar den globala uppvärmningen och att det sedan genererar högre CO2-halt.

Enligt analys av iskärnor från Siple i Antarktis visar att CO2 ökat från 280 ppm till 320 ppm i slutet av 1800-talet.

Faktiska mätningar på Mauna Lua på Hawaii som startade 1958 visar ökning från 315 ppm till dagens 400 ppm. Då skulle alltså CO2-halten vara lägre 1958 än vad den var i slutet av 1800-talet, tvärtemot vad IPCC påstått. Då förskjuter IPCC sitt diagram 80 år åt höger så att kurvorna går samman med hänvisning till att det tar 80 år för snö att bli kompakt som hård is.


Botaniker har mätt växters klyvöppningar i bladen och kommit fram till att CO2-halten är högre i deras mätningar än vad iskärneanalyserna säger. Medelvärde 300-320 ppm. Variationerna av medelvärdena är större än vad iskärnemätningarna antytt. Per hundra år 20-60 ppm upp till 100 ppm. CO2-halten tycks återspeglas i temperaturen.


IPCC spådde 2001 att den globala uppvärmningen skulle stiga med 0,2 till 0,4 oC per decennium, vilket verkligheten motbevisat. Efter 1997 har inte uppvärmningen visat någon signifikant ändringstendens alls.

Experterna Green och Armstrong drog slutsatsen att 2007 års klimatprognoser av IPCC är ovetenskapliga och otjänliga som underlag för politiska beslut!


Hur alarmister försöker dölja att de ljugit i sina rapporter som IPCC antagit: (utdrag ur Falskt Alarm, Gösta Pettersson)

”Den 17 oktober 2009 upplystes prominenta klimatbloggare om att man på en rysk server kunde återfinna utdrag ur CRU:s email-korrespondens sedan tidigt 1990-tal jämte cirka 3000 filer rörande CRU:s datorprogram. Email-filerna är åtkomliga på internet, utan eller med kommentarer.

De första dagarna uppfattade man det hela som att CRU blivit utsatt för ett dataintrång från en utomstående hackare. Numera tycks de flesta vara av åsikten att det rör sig om en intern läcka. Någon välinsatt CRU-anställd "whistleblower" kan ha offentliggjort mailen. Avsikten har möjligen varit att ge ett komplement till vad Jones några veckor tidigare angett som skäl för sin ovilja och oförmåga att lämna ut begärda källdata och källkoder.

En stor del av de offentliggjorda mailen visar nämligen hur en inre krets av alarmistiska IPCC-författare (en amerikansk gruppering med "hockeyklubbans" uppfinnare Michael Mann som huvudperson, samt en brittisk gruppering runt CRU-chefen Jones) under flera år gett varandra råd om hur man ska kunna kringgå offentlighetsprincipen och undvika att behöva lämna ut information om källdata och källkoder. Ignorera kraven, avvisa kraven, åberopa dataskyddslagar, hänvisa till sekretesslöften, och så vidare. Jones ger exempel på vad han själv "gömt sig bakom" och Mann råder honom att inte lämna ut några data överhuvudtaget eftersom det skulle ske "på vår egen risk". Risk för vad?

Oviljan att lämna ut källinformation riktar sig speciellt mot McIntyre, vars förmåga att upptäcka beräkningsfel man tycks ha respekt för efter det att han knäckt hockeyklubban och upptäckt millenniebuggen. Redan år 2005 varnar Jones i ett mail Mann för att lägga ut datafiler på nätställen han inte har full kontroll över. McIntyre har varit ute efter CRU:s data i flera år, säger Jones och tillägger att han kommer att radera filen hellre än att lämna ut den till någon.

I ett mail till Mann några månader senare säger Jones att han vet varför McIntyre inte kan reproducera hans resultat: Programmen som CRU använder genomför många flera korrektioner än de som specificerats i Jones publikationer. Likväl vägrar Jones att lämna ut några källkoder. Han vill helt enkelt slippa att bli granskad.

Omsider står det klart för de hemlighetsfulla alarmisterna att de kan komma att åläggas att lämna ut information enligt offentlighetslagarna. Då ändrar de taktiska råden karaktär. Förneka att du innehar data som faller under offentlighetsprincipen. Offentliggör oväsentliga data. När en i den inre alarmistkretsen våren 2008 står inför hotet att tvingas offentliggöra sina email rörande IPCC:s arbete, kommer han och Jones överens om att radera alla sådana mail. Jones uppmanar därefter Mann och en annan berörd kollega att göra likadant. Mann hjälper honom att sprida budskapet till en kollega som Jones saknade adressen till.

Men varför lägger dessa tongivande klimatologier ner så stor möda på att avvisa det vetenskapligt självklara kravet att forskare måste redovisa hur de kommit fram till sina resultat? Vad är det man vill dölja?

För CRU:s vidkommande hittar man en väsentlig del av svaret i Climategates 274 sidor långa "Harry-read-me"-fil om problem med beräkningsprogrammen. Programmeraren som fått i uppdrag att åtgärda problemen uttrycker förtvivlan över att allt är en enda röra. Programmen innehåller data av okänt ursprung, korrektioner med okänd effekt, massor av mätstationer räknas dubbelt, och för en station finns data registrerade i tre decennier innan den inrättades.

CRU:s databaser och datorprogram tycks alltså ha varit så ostrukturerade och fulla med fel att de inte tålt en offentlig granskning. Likväl har de använts av CRU, och institutets beräkningar har legat till grund för IPCC:s bedömningar av såväl regionala som globala temperaturer i 2007-års rapport. Hur mycket dessa beräkningar har påverkats av felaktigheter i CRU:s databaser och program är det ingen som vet.

I en BBC-intervju efter Climategate medgav Jones att CRU:s databaser är i bristfälligt skick. Eftersom inga rådata sparats, kan institutets beräkningar av historiska globala temperaturer inte ens reproduceras av dem själva. Därmed förlorar beräkningarna vetenskapligt värde. I vetenskapliga sammanhang kan man inte acceptera okontrollerbara resultat som beräknats från hemliga data med hemliga metoder. Det gäller även IPCC:s rapporter och är speciellt beaktansvärt efter vad som genom Climategate kommit fram om den dåliga kvaliteten av CRU:s beräkningsprogram. IPCC skall bara beakta forskarrapporter som blivit peer review, d.v.s. att andra forskare fått läsa och godkänna eller refusera rapporten.

Men oftast används andra alarmister som granskare.”


Det är skrämmande hur otroligt okunniga och naiva FN:s klimatpanel(IPCC) är!


2007 rapporterade de att Himalayas glaciärer är på väg att smälta bort till 2035. Al Gore nappade på detta.

2009 la Indiens miljöminister fram en rapport gjord av glaciologer och den gav inget som helst stöd för IPCC:s uppgifter om glaciärerna i Himalaya. IPCC kallade Indiens rapport för woodoo-vetenskap. IPCC påstod att deras rapport var framtagen av tusentals forskare efter bedömning av vetenskaplig förhandsprövning. Senare stod det klart att IPCC hade använt det som stod i en kampanjskrift från Världsnaturfonden som stödde sig på en artikel publicerad i New Scientist. Artikeln var baserad på en intervju med en indisk forskare som i efterhand meddelat att han framfört en spekulation.

Huvudförfattaren till IPCC:s rapport har erkänt att han kände till omständigheterna men tog med det ändå för att sätta press på politikerna!


Jag tycker att IPCC är forskarvärldens Jönssonliga!


En vetenskapsjournalist fann vid en sökning i fjärde IPCC-rapporten 16 fall där IPCC använt material från Världsnaturfonden. Det anordnades en genomgång av IPCC-rapporten med granskare fån 12 länder och man fann efter 5 veckors arbete att det fanns 5587 av totalt 18531 referenser hänfördes till grå litteratur (sådana som inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter, eller har granskats enligt Peer Review) som material från Världsnaturfonden och Greenpeace.

Korallrevens försvinnande, Amazonas regnskogar och minskade skördar i Afrika är andra felaktiga rapporter från IPCC.

Rapporter som svensk media gärna hänvisar till när de skrämmer upp tittare/läsare att ökade CO2-halter orsakas av människor.


IPCC sätter bocken till trädgårdsmästaregenom att genomgående använda forskningsresultat som stödjer deras alarmistiska inställning till ”klimathotet”


Det värsta är att media idag tror blint på att världens is håller på att smälta, att isbjörnarna håller på att utrotas, att öknarna breder ut sig, att det är CO2-utsläppen som är enda orsaken till den globala uppvärmningen (vilken vi inte haft under 2000-talet).


Hans Dahlberg

En vanlig svensk som bestämt sig för att läsa på om ”klimathotet” och finner att FN:s klimatpanel IPCC är en lögnfabrik av stora mått.

666 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com