• OB

Isabella Lövins kamp mot svensk industri.

Updated: May 23, 2019


Isabella Lövin (MP) miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Isabella Lövin (MP) är miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister. Enligt uppgifter till SVT förbereder Lövins miljödepartementet ett direktiv till en lagändring som ger regeringen rätt att lagpröva verksamheter som strider mot svenska klimatmål. Klimatmmålen ingår i Januariavtalet mellan S, MP, L och C och handlar om radikal minskning av koldioxidutsläpp. Klimatmålen är:

* Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

* Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre år 2040.


För att nå klimatmålen vill regeringen ge sig på basindustrin. Industrins koldioxidutsläpp

står för 33 procent av Sveriges totala utsläpp och var 17 procent lägre år 2017 jämfört med 1990 (period på 27 år). 2017 fördelade sig utsläppen så här:

* järn- och stålindustri, 36 %

* Mineralindustri 18%

* Raffinaderier, 17%

* Kemiindustri, 8%

* övriga (gruvindustri, trävaruhandel, med mera), 9%

* Pappers- och massaindustri samt tryckerier, 5%

* Metallindustri (exklusive järn och stål), 5%

* livsmedelsindustri, 2%


För att strypa koldioxidutsläppen från basindustrin vill regering införa lagändringen som ger regeringen rätt att lagpröva verksamheter som strider mot svenska klimatmål. I praktik kommer regeringen att vara tvungen att stoppa nya investeringar i basindustrin som strider med klimatmålen. Tillämpning av lagen riskerar att döda basindustrin i Sverige och tvinga utflykt av produktionen till andra länder. Alternativt kommer skattebetalarna bekosta ombyggnation av basindustrin från grunden med nya (dyra) tekniker som måste uppfinnas, utvecklas och implementeras inom 10 år. Projektet tycks överdimensionerad lilla Sverige.


Exempel på kriget mot basindustrin, Preems plan på att utbygga raffinaderiet på Västkusten: På fredag (2019 05 24) kan Preem få klartecken att gå vidare med utbyggnaden av raffinaderiet som fördubblar utsläppet av koldioxid efter överklagat dom från Mark- och miljödomstolen. Preem vill utöka sin produktion av bensin och diesel med lägre svavelhalt, en investering på runt 15 miljarder kronor. Utsläppen av koldioxidekvivalenter planeras öka från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton/år.


Med Isabella Lövins lagändring kommer en av Sveriges största industriprojekt stoppas och investering på 15 miljarder kronor uttebli. Signalen till investerare är klar, Sverige håller på att avindustrialiseras med hjälp av klimatlagar, kom inte hit.3,159 views0 comments

Recent Posts

See All

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com