• OB

COP25 i Madrid 

Det mesta talar för att det inte blir några egentliga överenskommelser vid klimatmötet COP 25 i Madrid. De förslag som läggs fram skulle drabbar många länder hårt om de genomförs. Kina, Indien och flera afrikanska länder vill inte redovisa vad de gör. Så det blir inget avtal om rapportering. * Man är inte överens om hur skador på klimatet ska värderas, bl.a. för att många länder ser det som en risk för att få betalningsansvar. * Man är inte heller överens om hur många år som ländernas frivilliga åtagande ska omfatta. * Man är inte överens om hur de frivilliga åtagandena ska formuleras, t.ex. hur mängder ska anges. * Ett land kan få minskade krav på utsläppsminskning om det finansierar utsläppsminskningar i annat land. Sådana minskade krav kallas utsläppsrättighet. Av utsläppsrättighet ska en del omvandlas till bidrag till anpassningsfonden. (=gröna fonden - vet inte). I Kyotoprotokollet avsattes 2%. Nu är procenten oklara liksom på vad den ska beräknas. Detta är bara några av de frågor byråkraterna diskuterat och sedan formulerat mer eller mindre färdiga förslag. Dem ska nu - denna vecka - politikerna ta ställning till. Men så många ställningstaganden kommer det inte bli utan de tas upp i en eller annan form på nästa gigantmöte. Till glädje för flygbolagen. Det grundläggande problemet är att länder inte vill avhända sig sin suveränitet inom områden av stor betydelse för befolkningen och inte minst de styrande politikerna. Därför blir det inga bindande beslut inom FN heller i framtiden.

46 views0 comments

Information about climate changes ©2019 by Klimatbalans. Proudly created with Wix.com